Skip to main content
 • tel-phone  :  +855 23 213 724 | +855 23 726 257
 • email  :  office@racha.org.kh
Content-Header-Image
Submitted by Admin on Wed, 05/12/2021 - 15:58

JOB ANNOUNCEMENT

RACHA/GIZ-JA-011-05/21-MUSEFO

 

អង្គការសម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និង សុខភាពបន្តពូជ(អង្គការ រ៉ាឆា-RACHA) បានទទួលមូលនិធិពីអង្គការ GIZ គម្រោងពហុ វិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ (MUSEFO) ដែលបាននិងកំពុងពង្រីកសកម្មភាពសហគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកដល់​គោល បំណងរបស់គម្រោង ដែលជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពស្បៀងអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់ជនដែលងាយរងគ្រោះ​ដោយ សារអសន្តិសុខស្បៀងនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជាពិសេសស្ត្រីក្នុងវ័យបន្តពូជនិងកុមារតូចៗ។ អង្គការ រ៉ាឆា ផ្តល់ជូននូវឱកាស​កា​រងារ​ដ៏ ល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញ សមត្ថភាព ការខិតខំប្រឹងប្រែង​ ការច្នៃប្រឌិតនិងការប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយនឹងចំណេះដឹង​ចាំបាច់​នៅ​ក្នុង វិស័យ អាហារូបត្ថម្ភដែលទាក់ទងនឹង អនាម័យនិងកសិកម្មនិងការងារផ្សេងទៀតដែលមានគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង។ គម្រោងនេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តដោយ អង្គការ រ៉ាឆា នៅក្នុងខេត្តចំនួនពីរនៃប្រទេសកម្ពុជា។

 

The Reproductive and Child Health Alliance (RACHA), funded by GIZ, the Multi-Sectoral Food Security and Nutrition Project (MUSEFO), has been expanding its community activities to contribute to the project's objectives of improving Food and nutritional status of those vulnerable to food insecurity and malnutrition, especially women of childbearing age and young children. RACHA offers great job opportunities for those with the skills, abilities, hard work, creativity and commitment with the necessary knowledge in the fields of nutrition sensitive-hygiene and Agriculture and other tasks with competitive advantages. This project is managed and implemented by RACHA in two provinces of Cambodia.

 

គម្រោង                           : ពហុវិស័យសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ

Project Title                   : Multi-Sectoral Food security and nutrition (MUSEFO)

មុខតំណែង                      : អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការសហគមន៍​ (ត្រូវការជ្រើសរើស​១៥មុខតំណែងក្នុង១ខេត្ត)

job title                       : COMMUNITY FACILITATOR (15 positions/province)

ប្រភេទកិច្ចសន្យាការងារ       : កំណត់ថិរវេលា

Contract Type                  : service contract

ទីតាំងការងារ                    :ថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ ឬឃុំគោលដៅស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំ និង កំពត

Duty Station                    : Community level (kampong thom and kampot province)

របាយការណ៍​                    : មន្រ្តីជំនាញសម្របសម្រួលសហគមន៍

Reporting to                   : COMMUNITY MOBILIZATION EXPERT (CME)

 

តួនាទី​និងការទទួលខុសត្រូវ (Roles and Responsibilities):

 • ត្រូវប្រាកដថា​​ ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ ប្រធានក្រុមថែទាំ សមាជិកក្រុមថែទាំ មានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស្តីពី​​​ការថែទាំ​​សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ និងកសិកម្ម។ កំណត់តម្រូវការរបស់ពួកគេ​​ ​និងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគណកម្មការ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ​​នារីនិងកុមារឃុំ​ (គ​ក​ន​ក) ដើម្បីធានាថាតម្រូវការអាទិភាពដែលបានកំណត់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង ផែន​ការវិនិយោគឃុំ​ (CIP)
 • Ensure Care Group Members (CGMs) receive information about their rights on health, nutrition-sensitive hygiene and agriculture, identify their needs and work closely with Commune Committee for Women and Children (CCWC) to assure that the priorities the identified needs are integrated into Commune Investment Plan (CIP).

 

 • សម្របសម្រួលនិងតាមដានការចុះសួរសុខទុក្ខតាមផ្ទះ​របស់ប្រធានក្រុមថែទាំនិងក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិជាទៀងទាត់ ដើម្បីបន្តតាមដា​នសមាជិកក្រុមថែទាំ និងប្រាកដថាពួកគាត់អនុវត្តនូវអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀនពីវគ្គក្រុមថែទាំ(CGS)
 • Facilitate and monitor regular home-visit conducted by Care Group Leader and VHSG to follow up with CGMs and ensure that they practices of what they learned from the Care Group Session (CGS).

 

 • សម្របសម្រួល និងលើកកំពស់សុខភាព អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ កសិកម្ម និងសកម្មភាពក្រុមសន្សំប្រាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្រែ​ នៅក្នុងភូមិគោលដៅក្នុងឃុំ​។
 • Coordinate and promote health, nutrition sensitive-hygiene and agriculture and Saving for Change (SfC) activities in the target​​ village of the communes.

 

 • ចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីសុខភាព​ អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ កសិកម្ម កម្មវិធី សន្សំប្រាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្រែនិងចូលរួមប្រជុំ សំខាន់ៗដទៃផ្សេងទៀត
 • Participate in training courses on health, nutrition-sensitive hygiene and agriculture and SfC and other important meetings.

 

 • សហការជាមួយក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ​ និង​ប្រធានក្រុមថែទាំក្នុងការចែកចាយកញ្ចប់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់គម្រោងដល់ អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមមាន សមាជិកក្រុមថែទាំ និងសមាជិកសហគមន៍ នៅក្នុងឃុំគោលដៅរបស់ពួកគេ។
 • Collaborate with the Village Health Support Group and Care Group Leader to distribute all project packages to stakeholders, including care group members and community members in their target communes.

 

 • ចូលរួមត្រួតពិនិត្យ ការប្រជុំក្រុមសន្សំប្រាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្រែ​​ និងប្រាកដថា​សមាជិកក្រុមសន្សំអនុវត្តតាមការណែនាំត្រឹមត្រូវ។
 • Monitor the meeting of SfC and ensure that the group follow correctly the guideline.

 

 • សម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិកគម្រោង ដើម្បីប្រាកដថា គ្រប់សកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀង ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រសិទ្ធ​ភាពនិងតាមពេលវេលាកំណត់។​
 • Coordinate with project staff to ensure that the agreed activities can be carried out in a timely and efficient manner.

 

 • ចូលរួមប្រជុំទៀងទាត់ជាមួយបុគ្គលិកគម្រោង និង​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអំពីសមិទ្ធិផល ការសម្រេចបាន និង បញ្ហាជួប​ប្រ​ទះ​ពាក់ព័ន្ធនិងសុខភាព​ អាហារូបត្ថម្ភ អនាម័យ កសិកម្ម  និងសកម្មភាពក្រុមសន្សំប្រាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្រែ ទុនបង្វិល និង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មសហគមន៍។​ ​ 
 • Attend regular meetings with project team and provide up-to-date information on progress, achievements and issues encountered under the scope of the health, nutrition-sensitive hygiene and agriculture and SfC, RF and C-BED activities.

 

 • ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការរីកចំរើន និងរបាយការណ៍បញ្ចប់សកម្មភាព ទៅតាមទម្រង់របាយការណ៍ផ្លូវការ​​ដែលបានព្រម ព្រៀង​​​ជា​មួយគម្រោងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • Prepare both progress reports and completed work reports based on forms agreed with the project requirement as well as to the related local authority

 

 • ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយគណកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារី និងកុមារឃុំ​      (គ​ក​ន​ក និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បីធានាថា គ្រប់ សកម្ម​​ភាព​របស់គម្រោងដែលបានព្រមព្រៀងត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងតាមពេលវេលាកំណត់។​
 • Work closely with the Commune Committee for Women and Children (CCWC) and the Commune Council to ensure that all agreed project activities are carried out effectively and on time.
 • អនុវត្តការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកអភិបាលឬរបស់គម្រោង
 • Comply to other tasks as assigned by the supervisors or project

 

តម្រូវការ (Requirement)

 • ជាប្រជាជនដែលមានទីលំនៅពិតប្រាកដនៅក្នុងឃុំគោលដៅ
 • People who actually living in the target commune
 • មានសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (បញ្ចប់ថ្នាក់ទី ៩) ឬ បាក់ឌុបឬ​ បរិញ្ញាប័ត្រជាការប្រសើរ
 • Have a junior high school diploma (grade 9) or High school degree or bachelor's degree, preferably
 • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ
 • Basic computer literacy word, excel
 • មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសតិចតួច
 • A little knowledge of English is good
 • មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបំពេញការងារក្នុងតំបន់ដែលមានស្ថានភាពលំបាក
 • Commit to work in difficult area
 • ស្រ្តីនិងជនមានពិការភាពត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យ

Women and PWD are encouraged to apply

 

For more details on the job openings, please visit the RACHA website at http://www.racha.org.kh and/or: https://web.facebook.com/rachacambodia. Candidates MUST submit a current resume with a cover letter with three references to: RACHA Office House #01, Street 366, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh, or e-mail to jobads@racha.org.kh and/or direct to Mr. Choun Satharidh at e-mail: csatharidh@racha.org.kh, Contact Number: +855 12 984 424.   

 

RACHA is an Equal Employment Opportunity employer with strict adherence to the Child Protection Principles.

Closing Date: MAY 25, 2021

Closing Date
Hiring Number
15